Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Privatlivspolitik

Formål med privatlivspolitik

Formålet med nærværende privatlivspolitik er at orientere om, hvorledes KLA Personskade anvender de personoplysninger, som virksomheden indhenter/indsamler og modtager.

Ifølge persondataforordningen, de advokatetiske regler, Lov om hvidvask mv. er vi forpligtede til at sørge for, at alle de personoplysninger, vi behandler, behandles i overensstemmelse med gældende regler, og at de opbevares fortroligt og sikkert.

Vi træner vores medarbejdere i at behandle personoplysninger fortroligt og sikkert, og understøtter dette med relevante teknologiske løsninger.

Dataansvarlig

Vi rådgiver inden for forskellige juridiske fagområder og er dataansvarlig for de personoplysninger vi indhenter, indsamler og modtager i forbindelse med håndtering af sager for vores kunder. Dette gælder alt materiale, uanset om det foreligger i elektronisk eller fysisk form.

Anvendelse af personoplysninger

Formål

Vi registrerer og bruger personoplysninger med det formål at kunne opfylde vores aftale med vores kunder, herunder:

 • Yde kundeservice, rådgivning af vore kunder samt sagsbehandling, fakturering og kvalitetsstyring samt gennemføre kontroller. identificere og legitimere kunder og reelle ejere i henhold til reglerne i Lov om hvidvask samt til Opfyldelse af øvrige lovbestemte krav.
 • Endvidere er behandlingen nødvendig for KLA Personskade til at forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores produkter, herunder udvikling af IT løsninger og services samt udvikling af vores forretning
 • Anvendelsen sker i henhold til Persondataforordningens Art. 6 stk. 1, litra a, b, c og f. Cpr.nr. behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.
 • I personskadesager behandles personfølsomme oplysninger om kunden i henhold til Artikel 9 stk. 2 litra f., jfr. Persondatalovens § 11 stk. 2.

Indsamling, registrering og videregivelse af personoplysninger.

Generelt

Vi registrerer og behandler de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne identificere vores kunder, samt til at fremme vores kunders sager bedst muligt.

Vi modtager som udgangspunkt oplysningerne direkte fra vores kunder, men kan også modtage personoplysninger fra fx offentlige myndigheder (herunder domstolene), modparter, vidner eller andre personer, der indgår i sagsbehandlingen.

De oplysninger, vi behandler, kan omfatte følgende.

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktdata – herunder mail, telefonnummer mv.
 • CPR-/CVR-nummer.
 • Økonomiske forhold – herunder evt. oplysninger fra tinglysning, RKI mv.
 • Arbejdsmæssige og sociale forhold
 • Helbredsmæssige forhold
 • Eventuelle strafferetlige forhold

Til vurdering af hvorvidt der er grundlag for at rejse et erstatningskrav, indhentes med kundens samtykke og fuldmagt udover de almindelige personoplysninger  tillige personfølsomme oplysninger (helbredsoplysninger) fra kundens læge og private speciallæger, sygehusjournaler fra offentlige og private sygehuse samt oplysninger fra styrelser eller andre offentlige myndigheder. Herudover indhenter vi oplysninger om kundens økonomiske forhold, f.eks. fra pengeinstitut, offentlige myndigheder, fagforeninger etc. Oplysningerne anvendes bl.a. til brug for stillingtagen til, hvorvidt kunden kan opnå fri proces / retshjælp.

Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger vil kun ske, når det er nødvendigt under hensyntagen til vores varetagelse af den pågældende sag.

Vi videregiver (overfører) personoplysninger til såvel lande indenfor som såvel lande udenfor EU/EØS, der ikke har love, der giver specifik beskyttelse af personoplysninger. Overførslen finder alene sted, hvis den er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt i mellem vores virksomhed og den registrerede eller mellem vores virksomhed og en anden fysisk eller juridisk person.

Hvidvask

Vi er forpligtet til i medfør af hvidvaskloven at indhente og opbevare følgende personoplysninger i fem år fra klientforholdets ophør:

 

 • Personoplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, herunder identitets- og kontroloplysninger, samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter.
 • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres.
 • Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til Hvidvasklovens § 25, stk. 1 og 2.

 

Vi legitimerer navn, adresse, cpr.nr. ved hjælp af pas, kørekort, sygesikringsbevis, Penneo underskrift ved nem-id.

Sikker kommunikation

Vi kommunikerer, hvor det er muligt pr. e-mail med virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer via krypteret forbindelse, hvor certifikater er udvekslet på forhånd.  Er det ikke muligt at udveksle certifikater, kommunikeres som beskrevet nedenfor.

Kommunikation med e-mail til private m.fl. sker som minimum med en TLS eller en SSL sikker løsning. Det betyder, at forbindelse mellem vores server og din digitale postkasse er krypteret og oplysninger kan udveksles sikkert.

Kan vi ikke kommunikere sikkert med dig, vil personfølsomme oplysninger, der sendes via e-mail ske i et kodet dokument og modtageren vil få en sms med koden til dokumentet. Alternativt sendes personfølsomme oplysninger med fysisk post.

Hjemmeside

Cookies

Vi anvender cookies, jfr. vores cookiepolitik.

Retten til at trække et samtykke tilbage

I nogle tilfælde er vores behandling af personoplysninger baseret på et samtykke. Hvis det er tilfældet kan den person, som behandlingen vedrører til enhver tid trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under “Kontakt vedr. personoplysninger”.

Hvis et samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af et tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. I nogle tilfælde kan der endvidere være opstået et andet grundlag for fortsat behandling af oplysningerne. Hvis det er tilfældet, vil vi orientere særskilt herom.

De registreredes rettigheder

Generelt

De personer, vi behandler oplysninger om, har efter persondataforordningen en række rettigheder.

Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)

Som kunde har man som udgangspunkt ret til at få indsigt i indholdet af de personoplysninger, som vi behandler. I nogle tilfælde kan indsigtsbegæringen dog være begrænset. Det gælder fx hvis der er foretaget indberetning til Hvidvasksekretariatet i SØIK i medfør af hvidvaskloven, der er meddelt forsvarerpålæg efter retsplejeloven mv.)

Øvrige personer om hvem personoplysninger indgår i sagsbehandlingen for vores kunder kan ligeledes have ret til indsigt. Indsigt i oplysninger om andre end vores kunder vil dog oftest være begrænset af advokatens tavshedspligt.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis en person mener, at vi har registreret om pågældende er forkerte, kan vedkommende anmode om, at det rettes – eller suppleres..

Retten angår alene objektive data.

Ret til sletning

I særlige tilfælde kan en person have ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

En person har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis det er tilfældet, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med vedkommendes efterfølgende samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

I visse tilfælde kan der gøres indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet (ret til at få overført data)

Hvis en kunde fx ønsker at skifte advokat har man ret til at modtage visse personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til sin nye advokat.

Adgangen til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, som kunden selv har givet og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk og som baserer sig på et samtykke eller en kontrakt med dig.

Undtagelser til KLA Personskades oplysningspligt

KLA Personskade har som advokater tavshedspligt i henhold til Retsplejelovens regler, ligesom virksomhederne er underlagt de advokatetiske regler. Det betyder, at virksomheden i visse tilfælde kan undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, f.eks. i situationer, hvor oplysningerne må behandles fortroligt.

Virksomheden kan endvidere undlade at opfylde sin opfyldningspligt, såfremt private og/eller offentlige interesser strider herimod og er mere vidtrækkende, end hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne.

Endvidere kan vi undlade at efterleve oplysningsforpligtelsen, såfremt du allerede er bekendt med oplysningerne – eller såfremt det måtte kræve en uforholdsmæssig stor indsats at efterleve oplysningsforpligtelsen.

Yderligere information om rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Opbevaring og sletning

Generelt

Vi gemmer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som personoplysningerne er registreret og indsamlet til, herunder for at kunne dokumentere hvilke oplysninger vores rådgivning har været baseret på.

Personoplysninger indhentet i henhold til Lov om forebyggelse af hvidvask slettes efter 5 år fra det tidspunkt, hvor klientforholdet er ophørt eller fra tidspunktet for arkivering af den sag i hvilken forbindelse oplysningerne er indhentet er.

Når et kundeforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine personoplysninger i 10 år fra ophørstidspunktet for sagen og/eller kundeforholdet. Nogle oplysninger gemmer vi dog i længere tid, f.eks. med henblik på at kunne vurdere evt. interessekonflikt.

Derudover skal vi overholde reglerne i henhold til bogføringsloven, Lov om forebyggelse af hvidvask samt de advokatetiske regler.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos KLA Personskade, kan du rette henvendelse til os, jfr. kontaktoplysninger nedenfor.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at søge om indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Hvis du kontakter os med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldte og i givet fald gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan kontakte os her:

Advokatpartnerselskabet
KLA Personskade
Esbjerg Brygge 28
6700  Esbjerg

cvr.nr. 33 64 69 25
Telefon: 70 22 66 60
E-mail: info@klapersonskade.dk

Kontaktperson:

Adm.chef. Bettina Tøt
Telefon: 76 11 54 13
E-mail: bt@kirklarsen.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi vil løbende revidere privatlivspolitikken, således at den stemmer overens med vores håndtering af dine personoplysninger samt gældende lovgivning.

Den seneste version af vores privatlivspolitik vil sammen med cookiepolitik være tilgængelig på vores hjemmeside.

Regler

Regler gældende for KLA Personskades behandling af personoplysninger findes i:

 

 • Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
 • Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)
 • Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)
Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit