Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Uncategorized

Piskesmæld og Dancrash beregninger er en dårlig kombi

By 04/11/2022maj 15th, 2024No Comments

Antallet af anmeldelse af psykiske arbejdsskader har gennem en årrække været støt stigende, og mange af de anmeldte skader angår såkaldte erhvervssygdomme, hvor en medarbejder udvikler psykisk sygdom pga. generelle arbejdsmæssige belastninger.

Det er dog langt fra alle anmeldte psykiske erhvervssygdomme, som anerkendes.

Den eneste sygdom, som findes på arbejdsskademyndighedernes fortegnelse over erhvervssygdomme (for skadelidte som ikke har deltaget i krig) er posttraumatisk belastningsreaktion. Udover at denne diagnose skal være stillet, skal arbejdet også have indebåret traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. Er disse betingelser opfyldt, har skadelidte krav på anerkendelse af sin posttraumatiske belastningsreaktion som erhvervsbetinget sygdom. Men som ordlyden antyder, skal der forholdsvis meget til, for at betingelserne anses for opfyldte, og det er i praksis et fåtal af de skadelidte, som anses for at opfylde disse betingelser.

De nuværende regler betyder fx, at skadelidte, som har fået stillet diagnosen depression, stress, uspecificeret belastningsreaktion m.v. falder uden for den direkte adgang til anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Vi får ofte henvendelser fra skadelidte, som ikke opfylder betingelserne i fortegnelsen, og derfor har fået afvist deres sygdom som arbejdsskade; også selvom deres arbejde tit har været forbundet med stærke psykiske belastninger af forskellig art.

I de situationer kan en sygdom kun anerkendes som arbejdsskade, hvis sagen forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, som så konkret skal vurdere, om skadelidte er blevet syg af ”arbejdets særlige art”. Det er kun sager, hvor arbejdsskademyndighederne selv skønner, at der kan være mulighed for anerkendelse, der forelægges for udvalget, og i praksis er det et fåtal af sager. I 2022 behandlede Erhvervssygdomsudvalget i alt blot 229 sager, hvoraf 180 sager vedrørte psykiske arbejdsskader*. Der har altså traditionelt skullet ganske tungtvejende belastninger og beviser til, at en sag blev forelagt for Erhvervssygdomsudvalget.

I en ny principmeddelelse** lægger Ankestyrelsen op til, at arbejdsskademyndighederne skal være mere lempelige i deres vurdering af, om en sag om psykisk sygdom skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til nærmere undersøgelse af, om sygdommen er arbejdsbetinget.

Ankestyrelsen behandlede ved ovennævnte principmeddelelse fire sager om psykisk sygdom. De to – som vedrørte psykisk sygdom efter henholdsvis seksuel chikane og uberettiget anklage om svindel – blev forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. Ankestyrelsen fandt, at der i de to øvrige sager – som vedrørte stort arbejdspres og dårlig ledelse – ikke var grundlag for forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Ankestyrelsen har derved ved principmeddelelsen understreget, at der ikke åbnes op for en lempet praksis i forhold til sager om fx stort arbejdspres, samarbejdsvanskeligheder, problemer med omgangstonen på en arbejdsplads m.v. Derimod åbner principmeddelelsen op for øget fokus på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget i sager om psykisk sygdom efter eksempelvis vold, trusler, personrettet mobning, alvorlige personlige beskyldninger om fx tyveri eller overgreb, stresspåvirkninger efter høje psykiske krav i arbejdet.

Forhåbentlig betyder det, at der inden for disse områder opnås en grundigere myndighedsbehandling af psykiske arbejdsskader, hvor der fx ikke er stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion, og at arbejdsskademyndighederne i højere grad forholder sig konkret til sager, hvor skadelidte – enten pga. diagnose eller arbejdsmæssige belastninger – falder uden for udgangspunktet i erhvervssygdomsfortegnelsen.

Forhåbentlig betyder det også, at flere skadelidte end tidligere, vil få anerkendt den psykiske skade, som deres arbejde måtte have medført.

* Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsredegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet.

(https://www.aes.dk/presse-og-nyheder/aarsredegoerelsen-om-udviklingen-paa-erhvervssygdomsomraadet-i-2022-er-klar)

**Ankestyrelsens principafgørelse finder du her:

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/ecc185d0-af92-4d5c-b3d2-25ed5cfe8869