Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne/erhvervsevnetab betyder, at du fremadrettet ikke kan tjene det samme som før din skade. Du kan derfor være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Du kan få erhvervsevnetabserstatning, hvis der er tale om en arbejdsskade/arbejdsulykke, eller hvis der er tale om en sag, hvor et ansvar for skaden kan gøres gældende mod en modpart – eksempelvis en trafikulykke, skade efter vold eller patientskade.

Det kan ofte være svært at gennemskue, hvorvidt der kan placeres et ansvar, og da erstatning for tab af erhvervsevne er en stor og betydelig erstatningspost, er det vigtigt at søge professionel erstatningsadvokat, hvis din arbejdsevne er truet efter en personskadeKLA Personskade har den fornødne erfaring og giver en gratis og grundig vurdering.

Medhold i erstatningssag vedrørende erhvervsevnetab – YouTube

Måske har du tegnet en forsikring mod tab af erhvervsevne, og du vil i så fald – uanset erhvervsevnetabserstatning fra en ansvarlig skadevolder – være berettiget til udbetaling fra din egen forsikring. Det vil afhænge af forsikringsvilkårene, hvad du kan få ved din forsikring ved tab af erhvervsevne.

Du kan læse mere om egne forsikringer her; Ulykkesforsikringer og dækning ved tab af erhvervsevne (personskade.dk)

Varig indtægtsnedgang

Erstatning for tab af erhvervsevne dækker det varige tab af indtægt, som du oplever efter en skade. Det betyder, at det først skal afklares, om din arbejdsevne og indtægt er varigt påvirket efter en skade. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis du tilkendes fleksjob eller førtidspension efter kommunal afklaring, men det kan også være tab af indtægt efter opgivelse af dit tidligere erhverv eller virksomhed.

Jespers skulderskade var den reelle årsag til hans erhvervsevnetab – YouTube

Som udgangspunkt vurderes dit tab i forhold til din tidligere indtægt, med mindre særlige forhold gør sig gældende.  Et særligt forhold ved vurdering af tabt erhvervsevne kan eksempelvis være den situation, hvor du inden skaden var i gang med et uddannelsesforløb eller pga. andre omstændigheder havde en midlertidig nedgang i indtægt.

Der skal være tale om en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %, før du er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Beregning af årsløn

Ved fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab laver man en beregning på baggrund af din årsløn i året før skaden. Beregningen af årslønnen kan være en kompliceret opgave, hvor der skal tages hensyn til diverse tillæg, herunder pension mv. Det er derfor vigtigt at få alle poster med, og at få den fornødne hjælp og rådgivning til beregning af din erhvervsevnetabserstatning.

Desuden skal årslønnen opreguleres til nutidskroner efter særlige satser.

Beregning af erhvervsevnetabserstatningen

Årslønnen ganges med erhvervsevnetabsprocenten (der skal være minimum 15 %) og herefter ganges med en kapitalfaktor på 10. Din erstatning for tab af erhvervsevne nedsættes med 1 % for hvert år, du var ældre end 29 år på tidspunktet for skaden og med 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år og frem til det fyldte 69. år.

Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et engangsbeløb og er skattefrit.

I Arbejdsskadesager kan der dog træffes midlertidige afgørelser om erhvervsevnetab, indtil erhvervsevnen er endeligt afklaret. Midlertidige afgørelser om tab af erhvervsevne giver ret til en løbende ydelse.

Eksempel på beregning af erhvervsevnetabserstatning:

Hvis din årsløn i året forud for skaden var 375.000 (opreguleret) og du i dag har en indtægt på i alt kr. 225.000, beregnes dit erhvervsevnetab på følgende måde:

(375.000 – 225.000) * 100: 375.000 = 40 pct. erhvervsevnetab.

Erhvervsevnetabserstatning beregnes endeligt sådan;

375.000 * 10 * 40 pct. = kr. 1.500.000.

Der skal trækkes evt. aldersreduktion fra i erstatningen som beskrevet ovenfor.

Særligt ved arbejdsskader og tab af erhvervsevne

Hvis der er tale om en arbejdsskade, gælder der i øvrigt særlige regler ved opgørelsen af erhvervsevnetab.

Det betyder samtidig, at der kan være differencekrav, hvis der er en ansvarlig skadevolder, svarende til forskellen på erhvervsevnetabet efter Erstatningsansvarsloven og erhvervsevnetabet efter Arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere om opgørelsen af erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hjemmeside:  https://www.aes.dk/sagsforloeb/fagforbund-forsikringsselskaber-og-selvforsikrede/erstatningsformer/erstatning-tab-af

FAQ

Hvad betyder tab af erhvervsevne?

Tab af erhvervsevne betyder, at du fremadrettet ikke kan tjene det samme som før en skade. Du kan derfor være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis du har tegnet en forsikring for tab af erhvervsevne.

Hvad kan jeg få i erstatning for erhvervsevnetab?

Din årsløn før skaden ganges med erhvervsevnetabsprocenten (der skal være minimum 15 %) og herefter ganges med en kapitalfaktor på 10. Din erstatning for tab af erhvervsevne nedsættes med 1 % for hvert år, du var ældre end 29 år på tidspunktet for skaden og med 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år og frem til det fyldte 69. år. Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et engangsbeløb og er skattefrit.

Udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne fra din egen forsikring opgøres i henhold til forsikringsbetingelserne.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om erhvervsevnetab